Cele Fundacji PODARUJ POMOC:

 • pomoc społeczna dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka,
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patalogiom społecznym,
 • działalność charytatywna,
 • działalnośc wspomagająca rozwój rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalzaczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanienowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojetym poradnictwie obywatelskim,
 • popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rahabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
 • upowaszechnianie i ochrona działań wspomagających rozwój demokracji,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działalność na recz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska - zwierząt i przyrody.